The 18th World Congress of Jewish Studies

A Critical Edition: Talmud Yerushalmi Tractate Rosh-Hashana

השאיפה להוצאת תלמוד ירושלמי במהדורה ביקורתית קיימת כבר למעלה ממאה שנה, באשר "אפילו תלמידים מתחילים יודעים שהירושלמי הנדפס [...] מלא שבושים למאות ולאלפים, עד שנוכל לאמר בלי הפרזה וגוזמא שאין בו אף עמוד אחד שלא נגעו בו לרעה ידי הסופרים והמדפיסים", כדברי ל` גינצבורג.

אבן פינה בעיסוק בנוסחו של התלמוד הירושלמי הייתה בהוצאתו לאור של כתב יד ליידן במהדורת האקדמיה בשנת תשס"א. מהדורה מדויקת זו הניחה תשתית טכסטואלית לעיסוק בנוסחו של התלמוד הירושלמי ובצירוף כלל קטעי הגניזה ועדי נוסח נוספים לירושלמי שיצאו לאור בשנת תש"ף בחיבור `גנזי ירושלמי`, הרי שלראשונה החוקרים והלומדים יכולים לעמוד על מכלול עדי הנוסח של הירושלמי ועל צורות לשוניות שנעלמו מן העין במהלך שנות מסירתו. זאת לצד מאגרי מידע שפותחו עם השנים בתחום מקבילות בספרות חז"ל לירושלמי, מובאות הירושלמי בספרות הראשונים וכן ספרות מחקר המתייחסת לירושלמי.

בהרצאה זו אבקש להציג לראשונה מהדורה ביקורתית לתלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה הכוללת ארבעה מדורים: מדור נוסח המתבסס על כתב יד ליידן בצירוף תיקונים מעדי נוסח נוספים, אפראט מדעי, מקבילות מספרות חז"ל וכן פירוש המתבסס על הישגי המחקר התלמודי והתחומים המשיקים לו בעשרות השנים האחרנות. מהדורה זו תניח תשתית מדעית מקיפה לכל עיסוק במסכת זו וכן לכל דיון מחקרי בתחומים המשיקים בספרות חז"ל למסכת זו בירושלמי.