The 18th World Congress of Jewish Studies

Persian Legal Terminology in the Babylonian Talmud

שאלת הזיקה בין פרס והתלמוד הבבלי עלתה במחקר לאחרונה. בהרצאה זו ייעשה מאמץ לתארך ולכמת את היקף ההחשיפה של הבבלי להשפעות מן המשפט הפרסי באמצעות בדיקת האיזכורים המפורשים של מונחים בפרסית בעלי גוון משפטי מובהק בתוך התלמוד הבבלי. בחינה שכבתית של הממצא מצביעה על מגמה הדרגתית של היכרות הולכת וגדלה של חכמי התלמוד עם המשפט הפרסי.