The 18th World Congress of Jewish Studies

Who Wrote This? Anonymity and Notetaking in Early Modern Kabbalah

הרצאה זו תדון בשני חיבורים קבליים משפיעים שמקורם בצפת של המאה השש־עשרה: (1) הראשון מכונה עסיס רמונים – קיצור של פרדס רמונים, החיבור המונומנטלי של ר` משה קורדובירו – ומיוחס לר` שמואל גאליקו, (2) והשני הוא ליקוטי הקדמות, המיוחס לר` שלמה אלקבץ. חיבורים אלה הופצו בהרחבה באיטליה של המאה השש־עשרה בכתבי יד שונים – בעיקר דרך ר` מרדכי דאטו, שכתב הגהות עליהם – עד לשנת 1601, אז הדפיס יצחק גרשון את עסיס רמונים, מבלי לציין את שם המחבר או שם המגיה. ליקוטי הקדמות נשארו בכתבי יד רבים וטרם נדפסו עד עתה. עד היום קיבלו החוקרים כעובדה שעסיס רמונים נכתב על ידי גאליקו כקיצור פורמלי – כלומר, קיצור שהיה מתוכנן כחיבור בפני עצמו ומיועד לפרסום – ושליקוטי הקדמות נכתבו על ידי אלקבץ כטיוטה של יצירה גדולה יותר. הרצאה זו תעקוב אחר כתבי היד הרבים כדי להטיל ספק בהנחות אלו. כתבי היד הקיימים מוכיחים שאין להבין את ה"ספרים" הללו כחיבורים מן המניין. במקום זאת, יוצע כי עדויות של כתבי היד הרבים מציגות את עבודתן של ידיים מרובות – תלמידים ורבנים. יש להבין את המסורות הטקסטואליות השונות של יצירות אלה לא כווריאציות של טקסט ליבה, אלא כביטויים של הנזילות המובנית שנמצאת בכתיבת סיכומים של קבוצת תלמידים – מצב שכל אחד מוסיף, משמיט ומדגיש היבטים שונים של מחשבתו של המורה שלהם. התפיסה של יצירות אלה כסיכומים מאפשר הבנה עשירה יותר של החוגים הקבליים של צפת במאה השש־עשרה, תוך מתן נקודת השוואה למגמה הרחבה יותר של כתיבת סיכומים באירופה בעת החדשה המוקדמת במוסדות הומניסטיים וישועיים.