The 18th World Congress of Jewish Studies

The Concept of Nature in The History of Nature by Mendele Mocher Sforim

הרצאה זאת תעסוק במבואות שכתב מנדלי מוכר ספרים לשלושת כרכי ``תולדות הטבע``. מבואות אלו נוספו לתרגומו של מנדלי לעברית של אנציקלופדיה מדעית בעריכתו של הזואולוג הגרמני הרולד לענץ. במבואות אלו הרשה לעצמו מנדלי להוסיף על הידע המדעי דברי הגות ושירה בדבר חשיבותם של לימודי הטבע עבור העם היהודי. כך נולדה יצירה מיוחדת המשלבת בין מפעל אנציקלופדי מדעי וכתיבה ספרותית והחושפת השקפת עולם מורכבת שיש בה גם מן הרציונליזם המדעי וגם מהרומנטיקה והמיסטיקה. למרות הביקורת הנוקבת שהפגין מנדלי כלפי החסידות ניתן לחוש במבואות אלו נטיית לב לעבר עולם המושגים החסידי.