The 18th World Congress of Jewish Studies

A Copyist of Judah ha-Levy’s Diwan: Between Philology and Folklore

הרצאה זו תעסוק בהעתקה אחת של דיואן יהודה הלוי, ובמעתיק, שפעל ככל הנראה באימפריה העות`מאנית במאה ה-17. העתקה משקפת את עולמו הרוחני והחומרי של המעתיק: את שאיפותיו הלמדניות, את מאמציו לאתר כתבי יד וספרים, את נסיונותיו לתקן את העתקתו שלו מרגע שהניח את ידו על מקורות חדשים, את יכולתו להפגין ביקורות טקסטואלית למול מקורותיו, ואת יומרתו להביא את מפעלו לידי גמר ולהציע השלמות ותיקונים משלו במקום החלקים החסרים של הדיואן שלא עלה בידו להשיג.

מצד אחד, הניסיונות של המעתיק להשלים את החלקים החסרים בדיואן מציגים שאיפה פילולוגית, מדעית, שנים רבות לפני צמיחת "מדעי היהדות" בידי אנשי חכמת ישראל באירופה. מצד שני, הם חושפים לפי תומם גם חומרים אגדיים ופולקלוריים על יהודה הלוי ובני חוגו ממשוררי ספרד.

בתוך כך יתבררו כמה גילויים חדשים על מהימנות הייחוס של כמה משיריו הידועים של יהודה הלוי, ששיוכם אל המשורר נשען, למעשה, על יוזמתו המחקרית של המעתיק עלום השם.