The 18th World Congress of Jewish Studies

Germans and Other Murderers in the Eyes of Jewish Child Survivors: A Study of Early Holocaust Testimonies

בשנים הראשונות לאחר השואה נאספו אלפי עדויות מילדים יהודים ניצולי שואה בעת שהיו עדיין ילדים ובני נוער. עדויות אלו מאפשרות לחוקרים הצצה לזיכרונותיהם של הילדים כשעוד היו טריים ובעוד הילדים ראו את העולם מבעד לעיניהם של ילדים. זאת שלא כמו עדויות מאוחרות בהן מבוגרים וקשישים מעידים על חוויותיהם כילדים. העדויות המוקדמות הן מקור חשוב להכרת ההתמודדות היהודית עם אירועי השואה ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית

אחד הנושאים שעולים בעדויות הילדים הוא המפגש עם הרצח ומבצעיו. ילדים צעירים היו עדים לאירועי רצח המוניים, בהם נרצחו בני משפחה מדרגה ראשונה. כמו גם לאירועי רצח פרטניים מהם ניצלו. הם חוו אלימות פיזית ואלימות מינית. עדויותיהם שופכות אור על התנהגותם של מבצעים והנכונות שלהם לביצוע פשעים אלו. בהרצאה זו יידונו מספר נושאים:

· היווצרות עדויות הילדים הראשונות, ייחודן ושאלת האוטנטיות שלהן

· `מפגשים` שונים בין ילדים לרוצחים

· הישרדות – כיצד שרדו הילדים הניצולים אירועי רצח

· המבצעים – מה ניתן ללמוד התנהגותם ותפישת עולמם מתוך האירועים המתוארים.