The 18th World Congress of Jewish Studies

Between the "Widow" and the "Brothers": A Different Look at the Romm Family Printing and Publishing House

הדיון המחקרי שעסק בבית הדפוס וההוצאה לאור של משפחת ראם התמקד בעיקר ב"תוצר", כלומר, בחיבורים השונים שראו אור במקום זה, ובעיקר ב"ש"ס וילנה" שיצא לאור בראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה. המחקר העכשווי, המתבסס על מגוון רחב של תיעוד ארכיוני, פורש לפנינו את מה שהתרחש מאחורי הקלעים, ובלשון אחרת, את הדמויות השונות שהשתייכו למערכת זו ואת דרכי פעולתן. ההרצאה תעסוק במערכת הקשרים, היחסים והדינמיקות שבין דבורה ראם, הידועה כ"אלמנה", לבין שני גיסיה, חיים יעקב ומנחם גבריאל ראם, ועל האופן שבו שמערכות יחסים אלה עיצבו את דמותו של בית הדפוס, את שיטות פעולתו ואת מצאי הספרים שהציע לציבור.