קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Temple that God Established with his Hands in the Homily of Mekhilta of R. Ishmael and its Parallels in Avot de-Rabbi Natan and Bavli Ketubbot

במכילתא דר` ישמעאל מסכתא דשירתא מובאת דרשה בת שני חלקים על הפסוק משמות טו:יז. דרשה זו מעמידה את המקדש מול הבריאה ומדגישה את יתרונו ביחס לבריאה כולה. בכל חלק פתיחה והרחבה. עיון מדוקדק מלמד כי הפתיחות שייכות לרובד מוקדם בעוד שההרחבות נוספו מאוחר יותר. בנוסף, בעוד הרובד המוקדם עוסק במקדש השמימי ההרחבות עוסקות במקדש הארצי שחרב ובמקדש העתידי שיבנה לאחר הנקמה במחריביו. הפתיחה של החלק השני מדגישה את יתרון המקדש שנברא בשתי ידיים על פני הבריאה שנבראה ביד אחת. לפתיחה זו שתי מקבילות המבוססות עליה אלא שנעשו בהן שינויים. בדרשה המקבילה באבות דר` נתן ההשוואה היא בין המקדש לבריאת האדם. גם האדם נברא בשתי ידיים אך לאחר שחטא הוסרה ממנו יד אחת. המקבילה השניה היא דרשת בר קפרא בבבלי כתובות ה ע"א. בר קפרא מזהה את המקדש עם הצדיקים והוא מעמיד אותם מול הבריאה ומעליה. בעוד במכילתא ובאבות דר` נתן מובלט חשיבות המקום הקדוש בר קפרא מדגיש את חשיבות האנשים הקדושים. את ההסבר לשינויים שנעשו במקבילות ניתן להסביר לאור הקריאה הנוצרית של הפסוק משמות טו המזהה את המקדש שבשירת הים עם ישו.