קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Abba Hilkiah’s Odyssey (Ta’anit 23a–23b) and Other Readings

בהרצאה זו אציע קריאות חדשות לסיפור אבא חלקיה בתענית כג ע"א, המבוססות על תבניות תרבותיות וספרותיות.

סיפור אבא חלקיה מופיע במסכת תענית כחלק מרצף סיפורי הורדת הגשמים של חוני ונכדיו, ובהקשר רחב יותר: כחלק ממחזור הסיפורים הגדול של פרק שלישי במסכת תענית, מחזור בן למעלה משלושים סיפורים, המשולב בפרק ובו כחמישים סיפורים. הסיפור מקביל לסיפור החסיד מכפר אימי שבסוגיית `היחידים מתענין` בירושלמי תענית (א, ד [סד ע"ב]).

זהו סיפור ארוך ומפותל באופן יחסי למעשי חכמים, ובמרכזו דמותו יוצאת הדופן ומעשיו התמוהים של אבא חלקיה, בן בנו של חוני המעגל, שתפילתו ותפילת אשתו לגשם, נענית באופן מיידי. החכמים הנשלחים אל אבא חלקיה, שואלים אותו לפשר מעשיו, ומקבלים ממנו הסברים מפורטים.

סיפור זה מוזכר ונסקר במחקרים המציגים נקודות מבט שונות, והוא נקרא לרוב כסיפור אתי-מוראלי, שבמרכזו מעשיו של אבא חלקיה, ואף של אשתו, כמעצבים של דמויות מוסריות, הראויות להוריד גשמים. בהקשרו הבבלי הוא נדון בזיקה שלו לסיפורי חוני וצאצאיו, או במסגרת דיונים על אופני התנהגותם של `חסידים ואנשי מעשה` ומאפייניהם.

במסגרת ההרצאה, יוצגו אפשרויות קריאה נוספות: תוצג קריאה של הסיפור המתמקדת בו כסיפור הורדת גשמים. הורדת הגשמים הן בראיה פנים תרבותית: כחלק מרצף העיסוק בנושא במסכת תענית, ולא רק בפרק השלישי, והן בראיה חוץ-תרבותית: לאור פרקטיקות של הורדת גשמים בתרבויות סמוכות לתרבות חז"ל. בקריאה זו, ייבחנו המעשים המתוארים בסיפור, דוקא ככאלה הקשורים בהורדת הגשמים.

בנוסף, תוצע קריאה שלו כסיפור מסע ואף כאודיסאה: בחינה של עיצוב המרחב בסיפור, מראה כי עיקרו של הטקסט עוסק בדרך שעובר אבא חלקיה, דרך שהיא כולה מסע מלא מכשולים של שיבה הביתה. היבט זה לא מצוי בסיפור בגרסתו הארץ-ישראלית אודות החסיד מכפר אימי, אלא הוא מאפיין מובהק של הסיפור בגירסתו הבבלית. קריאת הסיפור לאור התבנית הספרותית של האודיסאה, מאפשרת להציע פיענוח חדש לכמה מן המעשים המתוארים בסיפור, לראיית המכלול שלו, כמו גם הבנה מחודשת של תפקיד האישה בסיפור.