קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Parable in the Tanhuma–Yelammedenu Literature

הפואטיקה של ספרות התנחומא-ילמדנו, להבדיל מזו של המדרש הקלאסי, היא תחום שהמחקר הספרותי מיעט לעסוק בו עד כה, קרוב לוודאי בשל ההנחה שמדובר ב`דרדור ודלדול`, כפי שהגדיר זאת פרופ` יונה פרנקל. בהרצאתי אבקש להוסיף עוד נדבך לתחום זה, על ידי בחינת מדגם של משלים המופיעים במדרשי תנחומא. במה דומים משלים אלה למשל החז"לי הקלאסי, ובמה הם שונים ממנו? מה מקומם של משלים אלה בתוך מבנה הדרשה התנחומאית? מה תפקידם הספרותי? האם ניתן לאפיין את המשל התנחומאי, וכיצד מסייע אפיון זה בהבחנה בין הרובד המוקדם לרובד המאוחר בספרות זו? האם ניתן לדבר על `יצירה תנחומאית מקורית` שאינה עיבוד של הספרות שקדמה לה? על שאלות אלו ואחרות אנסה לענות במסגרת ההרצאה, כחלק ממחקר נרחב יותר השואף לאסוף ולסווג את כל המשלים הידועים לנו ממדרשי תנחומא-ילמדנו.