The 18th World Congress of Jewish Studies

Flora Sassoon and the Scholarly Address She Delivered at Jews` College in 1924

פרחה (פלורא) ששון
והדרשה הלמדנית שנשאה ב-Jews` College בשנת 1924

פרחה (פלורא) ששון (1856–1936) נולדה בבומביי להורים יוצאי בגדאד. בשנת תרל"ו (1876) נישאה לסלימאן ששון [תר"ב-תרנ"ד (1841-1894)]. בשנת תרע"א (1911) העתיקה את מקום מגוריה ללונדון. היא נפטרה בעיר זו בי"ט בטבת תרצ"ו, ובשנת תש"ז (1947) נטמנה בהר הזיתים.

שמה של פרחה יצא לפניה כלמדנית מופלגת ומפורסמת בדורה. היא נהגה להקדיש מעתותיה לתלמוד תורה, ורכשה ידיעות נרחבות בכל מקצועות היהדות. היא קיימה חליפת מכתבים בנושאים הלכתיים עם אחדים מגדולי הדור ובכללם עם רבי יוסף חיים מבגדאד ועם הרב יצחק נסים.

פרחה ששון נשאה בשנת תרפ"ד (1924) את הנאום השנתי בבית המדרש האורתודוכסי לרבנים בלונדון Jews` College, מתוקף היבחרותה ליושבת ראש האסיפה השנתית של מוסד זה. דרשתה זו פותחת צוהר לעולמה הרוחני של למדנית נודעת בדורה. היא מיוסדת במידה מרובה על מקורות מספרות חז"ל.

נאום-דרשה זה יצא לאור בדפוס בשתי גרסאות. הגרסה האחת היא נוסח אנגלי רשמי, שהופיע זמן מה לאחר נשיאת הדרשה כחוברת בפני עצמה. מלבד זאת תרגום עברי מעובד של הדרשה נערך בידי הרב יואל הרצוג, אביו של הרב יצחק אייזיק הרצוג, וראה אור בחיבורו "אמרי יואל". ניכרים הבדלים שונים בין שתי נוסחאות הדרשה כפי שהגיעונו, ובכללם נודעים שינויים בעלי משמעות.

את עיקרי ההרצאה המוצעת נקדיש לדרשה שנשאה, להערכות השונות כלפיה, לעיון השוואתי בנוסחאותיה ולניתוח המקורות והתשתית הרעיונית שעליהם היא מיוסדת.

.