קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

New Heschel Research and the Renewed Search for Heschel

בשנת 2007 פירסמתי מאמר שביקש לסקור ספרים ומאמרים אקדמיים על אודות אברהם יהושע השל (26.1 Michael Marmur, "In Search of Heschel", Shofar). במרוצת 15 השנים שעברו מאז, המחקר על השל המשיך לפרוח. דמויות מעטות בתחום ההגות היהודית זכו למידה כזאת של תשומת לב אינטנסיבית ומגוונת הן באקדמיה והן בשיח היהודי הכללי ברחבי העולם. בהרצאה אצביע על כיוונים העולים מהבולטים שבפרסומים החדשים - מה שנשתנה בחקר השל? האם ניתן להסיק דבר מה על העניין המשתנה בהשל מעבר להלכי רוח מתודולוגיים ואידיאולוגיים כלליים ואולי צפויים? איך פתיחת ארכיון השל באונירסיטת דיוק השפיעה על המחקר? האם ניכרים הבדלים גיאוגרפיים, לשוניים ומגזריים? אביא גם מהעיסוק שלי בהשל בהקשר של תורת הציטוט. בסיום אדון בכיוונים עתידיים אפשריים. הנושא העיקרי של ההרצאה הוא תורתו של השל באספקלריה של דורות של מחקר אקדמי.