קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

From the Russian Soldiers’ Song to the Hasidic Confession Song: Investigating Network of Connections between Folk Songs of Neighboring Cultures

בהרצאתי אבקש לבחון שיר-וידוי חסידי מקרוני "פּרעד טאָבאָיו" ("לפניך") ומקבילותיו ממקורות יהודיים ולא יהודיים כדי לגלות קשרים ביניהם ולעקוב אחר שלשלת הטרנספורמציות שהובילו משירי עם רוסיים לשירה חסידית.

מבחינת התוכן והסגנון, לשיר "לפניך" יש קווי דמיון ברורים עם שירי תוכחה חסידיים מקרוניים נוספים, כמו "מיקיטקאַ" או "דונײַ-דונײַ". אך מצד הטקסט והמבנה הוא קשור למכלול גרסאותיו של שיר חסידי מקרוני אחר (לצורך המחקר הוא יכונה "שיר על סדר בוקר") – השיר שמונה ומפרט את סדר הפעולות והתפילות של בוקר יהודי מסורתי. קיומם של וריאנטים רבים לשיר זה בעיצובים לשוניים שונים (כולם מבוססים בשפות סלאביות על ניביהן) חושף תפוצתו הגבוהה בחצרות חסידיות – מה שמעיד על ההשתרשות העמוקה של השיר במסורת החסידית. בין השפות בולטת במיוחד השפה הרוסית שלא הייתה שפה מדוברת בתחום המושב היהודי.

ל"שיר על סדר בוקר" נמצאו מקבילות טקסטואליות, מבניות ומלודיות בקבוצת שירי חיילים רוסים "זימושקאַ-זימאַ" ("חורף-חורפי"). אלה הם שירים מתקופת הרקרוטים שמתארים, בין היתר, את פעולות הבוקר של חייל במחנה צבאי. אך כיצד השירים הרוסיים האלה התגלגלו לרפרטואר חסידי? ניתוח הטקסטים והמנגינות של מכלול הגרסאות היהודיות מגלה סממנים הקושרים אותן לסביבה צבאית. בהרצאתי אראה שמקור ה"שיר על סדר בוקר" החסידי הוא בשירה של הקנטוניסטים (או חיילי ניקולאי) היהודים.

פענוח של שרשרת הגלגולים שהובילה משירי מחנה צבאי רוסי לשירי הקנטוניסטים היהודיים ומהם לשיר-וידוי חסידי, נעשה על סמך חקר רשת חפיפות טקסטואליות ו/או מוזיקליות שאובחנו בשירי עם שונים הנבדלים ביניהם מבחינה לשונית, תימטית, סוגתית, אתנית וסוציו-תרבותית. הדמיון המילולי (בין המשפטים הפותחים את סדר הפעולות), המבני (סדר פעולות רצופות – לרוב, בצורה פואטית מצטברת) והמוזיקלי (דמיון מובהק בין גרסאות מלודיות אחדות בשלמותן או בחלקן) אפשר לגלות את הקשרים המורכבים והסמויים בין השירים השונים כל כך. בעקבות זאת, נחשפו מגעים בין-תרבותיים שטרם זכו לתיאור בספרות מחקרית; בירור אופיים והיקפם דורש המשך מחקר בין-תחומי.