קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Transformation of Nahmanides’s Kabbalistic Commentary in the Be`ur le-Sodot ha-Ramban

רמזי הסוד של רמב"ן נותרו חתומים משך שלושים שנה, עד שקמו בדור השלישי פרשנים שהעזו להיכנס פנימה ולהסיר את הלוט. פרשנים אלו שפעלו במפנה המאה הי"ג מסמנים עידן חדש של פריחה ספרותית בקסטיליה סביב סודותיו החידתיים של רמב"ן. התסיסה האינטלקטואלית סביב רמזי הסוד המשובצים בפירוש רמב"ן על התורה פירנסו מאות דיונים מעמיקים בדור שאחר הרשב"א בכתביהם של ר` יצחק דמן עכו, רבינו בחיי, שם טוב אבן גאון ובעל מערכת האלוקות. במוקד הרצאה זו יעמוד חיבור ייחודי שהוקדש כולו לפיענוח סודות רמב"ן –`הביאור על סודות הרמב"ן`. חיבור זה התמקד באופן בלעדי ברמזי הסוד של רמב"ן והציג פרשנות קבלית לרמזים תוך שימוש בטרמינולוגיה חדשה החורגת באופן ניכר מעבר למערכת המושגים הקבלית המצומצמת בכתבי רמב"ן. בחיבור זה, בא לידי ביטוי תהליך טרנספורמציה שחל בקסטיליה בפרשנות סודות רמב"ן בדור השלישי. נעמוד על הפער בין קבלת רמב"ן וקבלת קסטיליה במפנה המאה הי"ג.

שאלת זהות מחבר `הביאור על סודות הרמב"ן` נדונה במחקר ולא באה על פתרונה. נציג ראיות המכוונות אותנו לפיתרון שאלת זהות המחבר ומקורות יניקתו. לבסוף נעמוד על הגורמים שהשפיעו על הפער ההולך ומתרחב בין קבלת גירונה ובין הספרות הפרשנית שהתפתחה בקסטיליה בדור השלישי.