The 18th World Congress of Jewish Studies

Quantum’s Concept of durée on R. Abraham Joshua Heschel’s Concept of Belief

זמן סגולה קוונטי: השפעת מושג המשך של אנרי לואי ברגסון על מושג האמונה של ר` אברהם יהושע השל/ עידוא דגן

תקציר

מטרת ההרצאה לבחון את האמונה אצל ר` א"י השל כפנומן אפיסטמולוגי ופסיכולוגי, במסגרת הקטגוריה המחקרית "הכרה אמונית", שהיא תופעה מטה- פסיכולוגית הכוללת, על פי השל, חווית "התגלות פרטית" ומכניזמים ופונקציות תפישתיות המושפעים מן האמונה, לרבות תפישת הזמן כ"זמן אמוני" המבוסס לטענתי על המשך של ברגסון, ובכך להדגיש ולפתח את ההיבט ה"מטה- פסיכולוגי" בתאולוגית המעמקים של השל ולתרום לשיח על האמונה הפרטית, תוך התמקדות בהיבטים ההכרתיים והפסיכודינמיים של האמונה.

בדרך כלל, חוקריו של השל הפנו את הזרקור לכיוון תרומתו התיאולוגית, פעילותו החברתית וההומנית ומחקריו בתחום החסידות וההלכה, אך במחקר זה אני מעוניין להפנות את תשומת הלב לפעילותו כמדען ופילוסוף ולא רק כרועה רוחני, פעיל חברתי או אף `מטיף דתי`. לבד מן המקורות החסידיים והתורניים, הרגל השנייה עליה נשענת הגותו היא תרבות המערב המודרנית. אני מעוניין לשים דגש על ההשפעות המערביות שספג ובראשם ברגסון, אך גם יונג, ג`יימס, רוזנצוויג, איינשטיין וקירקגור.

לצורך הכנת מצע תיאורטי לדיון, סקרתי את מקורותיה ההכרה האמונית מתוך שלל דיסציפלינות מתחומי הפילוסופיה, הפסיכולוגיה וההכרה, אשר במושגיהם אני משתמש לאורך הדיון המשווה בין תפישות הזמן של ברגסון והשל. באמצעות ניתוח הרמנויטי- פילוסופי אני בוחן את התפתחות האמונה דרך הפרה- מושגים של השל, תוך דיון על מושגיו הוויטליסטים של ברגסון- ה"משך" durée הבלתי מתחלק, שהוא איכות אמרגנטית של הקיום וה"זינוק החיוני" élan vital, המניע את המשך כמוטיבציה קוסמית יוצרת, כדי לבחון את הקשר שלהם לזמן האמוני ולחוויית האמונה הסובייקטיבית על פי השל.

במסגרת הדיון בתובנות המרכזיות העולות מן המחקר שבבסיס הרצאה זו, ישנן שלוש קטגוריות מחקריות לתיאור תופעות תפישת הזמן והאמונה: זמן אמוני, הכרה אמונית והתגלות פרטית דרכן המשך והזינוק החיוני מטעינים את מושגי המסורת של השל ואת לוח השנה היהודי באיכות קוונטית, במיוחד בשבת, כשהריטואלים הדתיים מהווים אמנות של צורות הזמן.