The 18th World Congress of Jewish Studies

Manuscripts from Western Europe, Printer from Eretz Israel: Movement between Cultural Spaces in Hebrew Printing in the Eighteenth Century

בראשית שנות השישים של המאה השמונה-עשרה יצא מארץ ישראל השד"ר בנימין מעלי הכהן בשליחות קהילת טבריה לאירופה. במהלך שהותו רבת השנים באירופה, שכללה בין השאר תנועה בין ליוורנו, קופנהאגן, המבורג ואמסטרדם ואף השתקעות לפרקי זמן שונים בחלק מערים אלו, הביא בנימין לדפוס שבעה חיבורים מסוגות שונות ועסק בהגהתם, טרם הבאתם לדפוס, של שלושה חיבורים נוספים. בנוסף לאלה ניסה בנימין מעלי הכהן להביא לדפוס כתבי יד נוספים ללא הצלחה.

הרצאה זו מבקשת להתחקות אחר קורותיו של בנימין מעלי הכהן תוך התמקדות בעיצוב ההדרגתי של דמותו ודימויו העצמי במהלך שנותיו באירופה כאיש ספר ומדפיס ספרים. דמותו ודימויו העצמי של בנימין יידונו בהרצאה זו באמצעות כמה מאגרותיו שבכתב יד בהן הוא עדכן את נמעניו בדבר פעילותו הספרותית וכן באמצעות ניתוח האופנים בהם הוא ראה את הספרים אותם הוא ניסה – במידות שונות של הצלחה – להביא לדפוס, וזאת תוך השוואה לאופנים בהם ראו אותם בני הקהילות בהם הוא פעל.

שיפוטם הערכי ותפיסתו של בנימין מעלי הכהן את החיבורים שבהדפסתם הוא היה שותף תיעשה באמצעות עיון בחלקים הפאראטקסטואלים - שערים, הקדמות והסכמות - של כמה מהחיבורים שהביא לדפוס בליוורנו, אלטונה ואמסטרדם, ובהם חיבורים של רבי אברהם אבן עזרא, אליהו בחור, רמח"ל ועוד. מתוך חלקים פאראטקסטואלים אלה אבקש לעמוד על מלאכת הוצאתם לאור של החיבורים הנדפסים כפי שזו נתפסה בעיני המדפיס הארץ ישראלי ובעיני הקהילות האירופאיות בהן נעשתה ההדפסה, ומיניה וביה יעלו גם דימויו העצמי של בנימין וגם דמותו בעיני בני הקהילות בהן פעל.