The 18th World Congress of Jewish Studies

China is in the Bible

בישעיה מט 12 מוזכרת "אֶרֶץ סִינִים" כמקום הנמצא במזרח העולם או בדרומו. מאז המאה השש-עשרה היו חוקרים, ובהם גזניוס, שפרשו את הביטוי כהתייחסות לאזור המכונה "סִינַא" ביוונית של המאה הראשונה לספירה ו"סִין" בעברית החדשה ובשפות אחרות. אך כנגדם, מרבית החוקרים סבורים שהביטוי מתייחס לעיר בדרום מצרים המכונה "סְוֵנֵה" במקרא (יחזקאל כט 10; ל 6) ו"אַסְוָאן" היום. דעה זו קיבלה חיזוק מגילוי הגירסה "ארץ סוניים" במגילת ישעיהו הגדולה ממדבר יהודה. בהרצאה זו אטען שהפירוש הראשון עדיף הן מבחינת ההקשר והן בגלל שיקולים לשוניים, ואדון בהשלכות של מסקנה זו.