The 18th World Congress of Jewish Studies

The Nominal Form Miqtelayim in Ancient Sources and in Various Dictionaries

בהרצאתי אבחן את משקל מקטליים במקורות הקדומים: במקרא (בכתבי היד הטובים), במשנה (בכתבי יד מהענפים השונים) ובמסורות העדות. לצד העדויות השונות, אבחן את התייחסות המילונאים למשקל זה לאורך השנים. משקל מקטליים אינו משקל נפוץ בעברית: במקרא יש רק ארבעה שמות (מאזנים, מכנסים, מלקחים ומשפתים) ובמשנה נוספו לו עוד שלושה שמות בלבד (מחלצים – ויש ממנו גם בשיכול אותיות, מטבחים ומספרים). אולי בשל כך, העדויות בכתבי היד של המקרא ובייחוד באלה של המשנה אינן אחידות, וכך גם במסורות הלשון.

תנועת עי"ן הפועל במשקל מקטליים היא שווא במקורה, כפי שרואים בשמות מאזנים ומשפתים. אולם מארבעת השמות המקראיים אחד נקרה רק כנסמך (מכנסי-), ועי"ן הפועל באחר באה בפתח ולא בשווא (מלקַחים). זאת ועוד, ברוב מוחלט של המילונים שמות כמו מלקחים, מטבחים ומספרים נוקדו בטעות בקמץ תחת עי"ן הפועל. גם בכתבי יד שונים (מן המשנה ואילך) וכן במסורות שונות יש עדויות לתנועת קמץ בעה"פ לצד העדויות לשווא. נראה כי מקורו של המשקל הוא במשקל מַקְטֵל ולא במשקל מִקְטָל, כפי שנמצא ברוב הדקדוקים.

בהרצאתי אסקור את עדויות המשקל במקורות הקדומים ובמסורות העדות (בייחוד במסורת הבבלית). עד עתה המשקל נבחן רק בדקדוקים המקראיים – וגם באלה, נראה כי יש צורך לעיין בו שוב. עוד אציג עדויות שונות למשקל בדפוסי המקרא השונים לאורך השנים ואסקור את יחסם של המילונאים השונים למשקל זה. כמו כן אציע הסבר לפתח תחת עה"פ בשם מלקַחים.