The 18th World Congress of Jewish Studies

Nahmanides on the Theme of the Book of Genesis

לשם מה נכתב ספר בראשית?

פרשנים רבים שאלו את השאלה הזאת, שלמעשה הייתה בגדר תמיהה, מתוך הנחה שהתורה היא ספר חוקים בעוד ספר בראשית אינו עוסק כלל בחוקים אלא רק בסיפורים מפורטים על אבות האומה.

ההרצאה תעסוק בתשובה הייחודית שמציע רמב"ן (גירונה, ארץ ישראל; 1270-1194) לשאלה זו. אחד המאפיינים בפרשנות התנ"ך של רמב"ן הוא המודעות ההיסטורית המפותחת שלו והשימוש הרב שהוא עושה בידע היסטורי בפירושיו לתורה. מאפיין זה בא לידי ביטוי גם בסוגייה זו. על פי רמב"ן, שני עקרונות יסוד מונחים בבסיסו של ספר בראשית. חלקו הראשון של הספר (פרקים א`-י"א) מציג את החוק ההיסטוריוסופי לפיו בורא העולם מעניק לאומות העולם נחלות ולוקח אותן מהן על פי ההתנהלות שלהן בתחום המוסרי. עיקרו של הספר (מפרק י"א עד הסוף) מיועד להציג את קורותיהם של אבות האומה הישראלית, שעל פיהם נקבעה ההיסטוריה של צאצאיהם, עם ישראל.

על בסיס שני העקרונות האלה מגבש רמב"ן תובנה לפיה ספר בראשית הוא ספר היצירה של ההיסטוריה העולמית בכלל וזו של עם ישראל בפרט.