The 18th World Congress of Jewish Studies

Distance Philology of Tanhuma Literature: Digital Humanities as a Research Tool

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בכלים דיגטליים המאפשרים קריאה אוטומטית של כתבי יד וזיהוי זיקות בין כתבי היד וחיבורים שונים. הכלים השונים שפותחו יאפשרו להעמיד בהמשך מהדורה דיגיטלית דינאמית שתיתן מענה לאופיה הייחודי והמורכב של ספרות התנחומא-ילמדנו. בהרצאה זו אציג מספר ממצאים ושאלות מחקר חדשות שעלו באמצעות השימוש בכלים הללו: מיפוי עדי נוסח משניים לא ידועים של ספרות התנחומא; זיהוי תמונת העל של מבנה כתבי יד שונים, ותרומתה לחקר היחסים שבין חומרים תנחומאיים לפסיקתאיים וניסיון ראשוני לברר את שאלת אופיין של המהדורות הנדפסות (קושטא ומנטובא) מול מהדורת בובר: איזו מהם מדגימה אחידות ורציפות, ואיזו מהם מהווה הרכב של דרשות שמוצאן אינו אחיד? בהרצאה נתיחס גם למתודה הדיגיטלית, תוך הבהרת מודל העבודה המוצע: משניותו של האלגוריתם ככלי המסייע לחוקר לאתר תופעות ולבחון אותם, בשונה מגישות נאיביות מוקדמות שראו בטעות באלגוריתם אמצעי שמסוגל להחליף את המחקר הפילולוגי הקלאסי.