קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Turn to the Song of Songs in Hebrew Petitionary Prayers for Women from Italy to Stimulate Erotic Feelings

בין הטקסים הנמצאים בתחינות לנשים באיטליה (שטרם ראו אור) לטהרת אשה מנדתה והכנותיה להתיחד עם בעלה ישנם שלבים שונים בניסוחן. לפעמים הביטויים באים בקיצור נמרץ זה אחר זה ולפעמים בתחינות נפרדות: א) קבלת אשמה על החטא הקדמון; ב) תיקון החטא על ידי הקפדה יתירה בנקיון הגוף והנפש וטהרה במי המקוה; ג) הרחקה מכל טומאה בין שיהיו אלה בני אדם ערלים או יהודים לא הגונים וכן הרחקה מחיות טמאות כגון כלבים וקשה מכולן הרחקה מ"מחשבות זרות"; התרכזות על הכוונה העיקרית - עיבור מסטרא קדישא והריון מוצלח במטרה להביא ולד ממין זכר (דווקא!) מלא תכונות חיוביות לעולם. כל זה בא כהכנה לקיום יחסי מין שהם "לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה". המטרה הכפולה הזו, מצד אחד הקדושה והטהרה ומצד שני ההריון הגופני, עלולה ליצור קשיים לזוג המדגיש חוסר גשמיות גופנית.

דאגה לאפשרות של כשלון בקיום המצוה בא לידי ביטוי במספר תחינות אחרי הדגשת הרצון לחוסר מחשבות זרות (קריא אירוטיות) והנאה גופנית. האשה מבקשת "להביא את בעלי למצות פרו ורבו." הפתרון נמצא במספר תחינות שלפיו הזוג מדקלם אחד לשני פסוקים משיר השירים כדי לעורר את התשוקה המינית ההדדית דרך קריאה בכתבי הקודש. האירוטיקה בשיר השירים מייצגת דרגה גבוהה של קדושה. כתוצאה מן הפנייה לכתבי הקודש הזוג נמנע .מטומאה וממחשבות זרות. הרצאה זו תנתח את הדראמה האירוטית בין בני הזוג ותפילותיהם לקדש את זיווגם ואת נסיונם לייחד את הקב"ה והשכינה ולקיים מצוות פריה ורביה.