The 18th World Congress of Jewish Studies

Similar Terms and Different Meanings: The Case of מתניתין נמי דייקא and אף אנן נמי תנינא

יצחק עמיחי כהן

המונחים "מתניתין נמי דייקא" ו"אף אנן נמי תנינא" נזכרים בבבלי, לאחר ניפוי (באמצעות עדי הנוסח ושיקולים נוספים), 42 ו-105 פעמים (בהתאמה). קווי הדמיון ביניהם מרובים ומשמעותיים, כגון: שניהם מציעים סיוע מן המשנה ומיוחסים בעקיבות לאמוראים נקובי שם. מספרות כללי התלמוד ומן המחקר התלמודי למדנו שראוי לתור בעיון אחר ההבדלים בין המונחים השונים בניסוחם, על אף שדמיונם זה לזה רב הוא. אכן, ניתוח כל הסוגיות של שני המונחים העלה הבדלים ביניהם והללו יוצגו בהרצאה. ההבדלים הללו יאפשרו לנו לעמוד על שיקולי העריכה של המנסח התלמודי בבבלי.