The 18th World Congress of Jewish Studies

Two Golden Triangles in the Teaching of the Bible

דרך ייחודית בהוראת מדעי הרוח בכלל ובראש ובראשונה בהוראת תנ"ך, על סמך תאוריית שני משולשי הזהב. ד״ר מיר-תיבון תציע דרך מעשית להשיב את מרכיב התוכן למרכז העשייה והפיתוח בהוראת התנ"ך, כך שיווצר קשר עמוק בין התלמיד/סטודנט לבין התוכן הנלמד. ההרצאה כוללת התנסות של המשתתפים