קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Values of the Symposium and the Laws of Meals in Tannaitic Literature: A Renewed Examination

מושג החבורה מופיע בהקשרים שונים ומגוונים בספרות התנאית. חוקרים קודמים נטו לראות במוסד זה שריד מתקופת בית שני, והסבירו את כל מופעי החבורה לאור תפיסה היסטורית זו. אך בחינה מחודשת של המקורות התנאיים מעידה על כך שתפיסה זו איננה הולמת את רובם של המקורות ולפיכך מעלה קושי רב בהבנת רעיון החבורה בספרות זו. לעומת זאת, בהרצאה זו נציע כי יש להבין את מוסד החבורה לאור ערכי הסימפוזיון, המתבטאים במודלים שונים של סעודות בעולם היווני-רומי, ונראה כי ערכים אלו באים לידי ביטוי במקורות שונים בספרות חז"ל העוסקים בסעודות חבורה. יתרה מכך, ספרות התנאים איננה רק מתארת את סעודות החבורה כתופעה קיימת, אלא מקדישה מאמצים להסדרה נורמטיבית של אותן סעודות ושואפת לקבוע את הכללים החלים על השיתוף והחיבור בין הסועדים בשעת סעודתם. כללים אלו מאפיינים את התחומים השונים בהם אנו מוצאים את מוסד החבורה, ובעיקר בהלכות חבורת הפסח ובדיני ברכות.