The 18th World Congress of Jewish Studies

Jewish Leaseholding in the Lutsk District of the Polish–Lithuanian Commonwealth, 1569–1647

בראשית העת החדשה המוקמת יהודי ווהלין היו חלק אינטגרלי של החברה הפולנית-אוקראינית. בתהליך היישוב של שטחים נרחבים באוקראינה על ידי השלאכטה והמגנאטים החל מ 1569 (איחוד לובלין) היו מעורבים מתיישבים רבים. מערכת יחסי המקרקעין בין השלאכטה ליהודים כשלעצמה הניבה רווחים לשני הצדדים. האינטרס העיקרי של השלאכטה ושל המגנאטים בחכירה של היהודים היה קבלת מזומנים. ליהודים היה ניסיון רב בנושאי ניהול, כלכלה, בנקאות ושוק. למוסד החכירה וההפקדה היה מקום נכבד במערכת העיסוקים של יהודי ווהלין מהמחצית השנייה של המאה ה-16.

המסגרת הכרונולוגית של ההרצאה היא השנים 1647-1569 .המחקר מבוסס על ספרי מבצר של מחוז לוצק.ההרצאה הזאת היא דוגמה טיפוסית של מקרה מבחן במחקר, שמאפשרת לעשות חיוץ לרמת המקרו-היסטוריה כלפי המקום של היהודים בחכירת קרקעות. הניתוח של נושא נותנת הזדמנות הייחודית לבחון את תפקיד היהודים בכלכלה של ממלכת פולין-ליטא.

תוצאות : אפשר להבחין בשלוש תקופות לפי עצימות חתימת חוזי חכירת קרקעות: א) 1600-1569, מספר קטן של חוזי החכירה, ב) 1620-1600, שינוים משמעותיים, עליית מספר חוזי החכירה בין שלאכטה בינונית להיהודים, ג)1647-1620,תקופת פריחה, רוב העסקאות נחתמו בתקופה זאת. יש עלייה של כמות חוזי זכויות המונופול (תפוצה מיוחדת של חוזים שקשורים ליצירת משקאות חריפים). צריך להדגיש שהאופי החקלאי של הממלכה וכן מעמד השליט בה של השלאכטה והמגנאטים (לעומת חולשתו של שלטון המלוכה) יצרו תנאים אופטימליים לאינטגרציה כלכלית של היהודים, ואלה קיבלו תנאי התיישבות מועדפים באחוזות של שלאכטה ומגנאטים.

מאפיינים גאוגרפיים מאוד השפיעו על תהליכי החכירות. בצפון המחוז היה קומפלקס של אגמים ונהרות לכן באזורים האלה שלטו חכירות זכויות מונופול בניגוד לדרום המחוז שבו נתנו עדיפות לחכירת קרקעות. חשוב לציין שיותר מ-% 70 של חוזי חכירה נערכו בין היהודים למשפחות השלאכטה הבינוניות (schlachta-zemane). הסוגיות העקרוניות של חכירות היהודית היו אגם הדגים, טחנת קמח, יער ליצירת "פוטש" (זכויות מונופול). החכירות הקרקעות הגדולות על ידי היהודים (אחוזות עם קבוצות כפרים ועיירות עם התושבים) במחוז לוצק לא קיבלו הפצה (בערך 6% מכל חוזי החכירה). ברוב המקרים המגנאטים העדיפו לחתום חוזי חכירת אחוזות גדולות עם שלאכטה בינונית וקטנה, ולא עם היהודים עקב שאיפות פוליטיות.

הרצאה מציגה את תפקידם של יהודים בפיתוח כלכלה של ממלכת פולין-ליטא