The 18th World Congress of Jewish Studies

Post-Holocaust Revenge Attempts: The Yishuv and the Abba Kovner Avengers Group

בהרצאה אתאר ואנתח את קורותיהם של כ-50 צעריות וצעירים יהודיים, שבתקופת השואה נאבקו בגרמניה הנאצית בגטאות, ביערות ובמחנו. כשנפגשו אחרי המלחמה על אדמת אירופה, נוכחלו לדעת שאיבדו את כל עטלמם ונשבעו לנקום בגרמנים נקמה נוראה, עים תחת עין, ששה מיליון גרמנים. הם התפזרו בגרמניה החרבה, חיפשו דרכי ביצוע, כשהם נאמנים לשבועתם ולמהיגם הנערץ. אבא קובנר.ספרי (אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס, 2019, זוכה פרס בהט) חשף לראשונה את סיפורה של הקבוצה לעומקו ולכול פרטיו, על סמך שפע של מקורות ראשוניים שהיו טמונים בארכיונים, בזיכרונותיהם ובבתיהם של חבריה וחברותיה. סיפור העלילה מלווה בשאלות האנושיות והמוסריות שסוגיית הנקם מעוררת, ובזעקת הכאב שעלתה מן השואה. לראשונה נחשף בספר גם יחסה המורכב של הנהגת היישוב לשאלת הנקם בשעה מכרעצ בתולדות העם, שבה עמדו על הפרק הסיוע לניצולים, העלאתם ארצה והחתירה להשגת ישות מדינית עצמאית.סיפורה של הקבוצה היה ידוע בארץ בקווים כלליים בלבד, ומשום כך, ומשום שזהו סיפור דרמטי הנוגע בעצבים חשופים עדיין, נוצרו סביבו אגדאת, מיתוסים והאשמות, שהתקבעו בציבור כאמת לאמיתה. אנסה בהרצאתי להתייחס לתפקידו של ההיסטוריון בחשיפת הפרטים וההתפתחויות כפי שבאמת היו, במציאת החומר המקורי , בהתייחסות לדמותו הסוערת של אבא קובנר, משורר ופרטיזן, ובחתירה שלו לעונש הולם ויותר מזה לצדק ולאזהרה והרתעה מפני הישנותה של התקפה כוללת נוספת עלל העם היהודי. וכם בניתוח תחושותיהם של הציבור בארץ, שרובו המכריע איבד את בני משפחתו שהשאיר מאחור ושל הנהגתו. . הנוקמים לא הצליחו, תודה לאל, לממש את תכניתם, וגם ניסיונות של קבוצות אחרות לא צלחו אלא במידה מועטה. בהגיעם לפרשת דרכים זו בחרו העם היהודי וההנהגה הציונית בדרך החיים, בבנייה של משפחה, קהילות ומדינה, וזו נקמתם.