The 18th World Congress of Jewish Studies

The Survivors’ Haggadah: Munich, Germany

ההרצאה תעסוק בהגדה של פסח שנכתבה לליל הסדר הראשון שערכו ניצולי שואה לאחר השיחרור מן המחנות

במינכן גרמניה-מחנות העקורים.

בהגדה ישנה הקבלה בין מה שאירע בגרמניה לבין בני ישראל במצרים.

מן האגדה אנו למדים על האופטימיות שהיתה נחלת הניצולים למרות מה שעברו האיורים והציורים מבטאים חופש אהבה והגשמה בארץ ישראל .

בהרצאתי אציג את דפי האגדה ואתייחס לאיורים לתמונות ולכתוב בה