The 18th World Congress of Jewish Studies

The Marginalia of MS Parma 3173 and Mishnah Study in the Middle Ages

״כתב יד פרמא 3173 (דה רוסי 138; ריצ׳לר 710) של המשנה, המכונה גם ׳כתב יד פרמא א׳׳, הינו אחד משלשת כתבי היד השלמים היחידים של ׳סדר המשנה׳ ששרדו מימי הביניים. מזה שנות דור שכתב היד—אשר חובר, ככל הנראה, בדרום איטליה בסוף המאה ה-11—משמש בקרב חוקרים כעד חשוב הן לנוסח המשנה והן ללשונה. בשנות ה-70 של המאה הקודמת, כתב יד פרמא זכה לטיפול יסודי ממספר היבטים: גדעון הנמן ערך מחקר בתורת הצורות של לשון המשנה המבוסס על כתב היד (תש״ם); הקשרים בין כתב יד פרמא ובין כתבי יד אחרים של ספרות חז״ל נידונו בידי י״צ פיינטוך (תשל״ו); ואף הערות הגיליון שלו באיטלקית-יהודית טופלו באופן מעמיק בידי לואיזה קאומו (1977). בעשורים שחלפו היבטים נוספים של כתב יד פרמא נידונו בידי חוקרים שונים, אך ברי שעוד טמון בכתב היד מידע רב על תולדות המשנה, מסירתה, פרשנותה, והתקבלותה. בהרצאה זו אבקש לחזור לכתב יד פרמא וספציפית להערות הרבות המופיעות בשולי הדפים שלו. כפי שאראה, הערות אלו מלמדות רבות על פרשנות המשנה באיטליה בימי הביניים וגם על מסירתם והתקבלותם של חיבורים אחרים מספרות חז״ל באיטליה בתקופה זו. לאור מרכזיותה של איטליה כצינור למסירת ידע רבני לעולם הים תיכוני כולו, אטען שהערות פרשנות אלו—אשר נכתבו, כאמור, באיטליה, ורבות מהן אף בדרום חצי-האי במאה ה-11—חשובות במיוחד להבנת מסירת ספרות חז״ל בימי הביניים.״