קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Figure of the Arab and Israeli Space in the Literature Curriculum of Jewish Schools in Israel

תקציר

דמות הערבי ומרחב הארץ בתוכניות הלימודים לבתי הספר העבריים

The Figure of the Arab and the Israel Space in the Literature Curricula of Hebrew School

עאמר דהאמשה

מישל פוקו אמר כי "[...] העידן העכשווי יהיה מעל לכול המאה של המרחב" (פוקו, 2003). טקסטים ספרותיים וכמוהם ספרי הלימוד בספרות נוטים לראות בדמות ובשחזור תכונותיה מרכיב דומיננטי בטקסט הספרותי. מהמחקר ומהוראת הספרות נפקד לרוב הדיון במרחב ובמקום. חסר זה הוא התעלמות לא רק מיחסי אדם-מרחב אלא גם ממוטיב חשוב מאוד החוזר ונשנה בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד לחינוך לשוני בעברית. לימודי הספרות במערכת החינוך בישראל כמו במקומות אחרים בעולם מקדמים ערכי חינוך באמצעות הקניית חינוך למסרים המושפעים מהדגשים לאומיים ומתפיסת תפקידה של הספרות כסוכן לעיצוב זיכרון קולקטיבי וזהות קיבוצית.

הייצוג של הערבים בתוכניות הלימודים לספרות מצומצם מאוד בכמותו והוא נושא רגיש. הכללת הערבים בתוכניות הלימודים מעוררת מחלוקת בין גורמים פוליטיים בחברה היהודית (אורבך 2002; עמית-כוכבי, תשס"ד) במיוחד במקרים שבהם הספרות מבקשת לאתגר נורמות ומוסכמות חברתיות, כגון במקרה של הרומן "גדר חיה" של דורית רביניאן.

מטרת ההרצאה היא לבדוק בכלים פרשניים-הרמנויטיים את אופן הייצוג של דמות הערבי ואת העיצוב של מרחב הארץ ומקומותיו ביצירות הספרותיות הנלמדות במקראות ובספרים לבית הספר היסודי העברי בישראל על רקע יחסי יהודים וערבים. הואיל ולימודי הספרות הם כלי בידי מערכת החינוך להקניית ערכים לאומיים, המחקר המוצע יחשוף כיצד לימודים אלה כוללים שילוב של מסרים המשעתקים ויוצרים יחסי כוח פוליטיים בלתי סימטריים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי. אולם, כפי שאופייני למערכת היחסים בין קבוצות לאומיות, לעולם אין מדובר רק ביחסים דיכוטומיים, ואפשר לבחון ערביוּת וישראליוּת כמושגים דינמיים המקיימים ביניהם משא ומתן. ניתוחם של ייצוגי הדמויות והמקומות ביצירות הספרותיות ייבחן באמצעות כמה שאלות:

1. כיצד היצירות הספרותיות מציגות ומעצבות את דיוקן הערבי בספרי הלימוד לבית הספר היסודי העברי במערכת החינוך הישראלית?

2. כיצד היצירות הספרותיות מציגות ומעצבות את הארץ ואת מקומותיה בהקשר של תושבי הארץ, יהודים וערבים?

3. כיצד הייצוג והעיצוב של דמות הערבי ושל סוגיית המרחב הופכים את הדמות ואת המרחב למשעתקים וליוצרים יחסי כוחות חברתיים אתנו-לאומיים?