The 18th World Congress of Jewish Studies

Images for Learning and Teaching Activities in Egyptian Wisdom Literature and their Contact with Biblical Wisdom

אחד המאפיינים המובהקים של ספרויות החוכמה הקדומות – המצרית והמקראית – הוא מטפורות ודימויים (metaphors and similes) אלה נועדו לא רק לעטר את הטקסט אלא גם להבהיר ולהמחיש את הנושא באמצעות השוואה לתופעה או להוויה המוכרת היטב לקורא או לשומע. על הדימויים והשוואות בחוכמה המקראית נכתבו מחקרים לא מעטים, ולא כן בחקר החוכמה המצרית. מאמר זה מוקדש לשטח בלתי חרוש זה בחקר החוכמה המצרית. אחד המניעים לכתיבתו היה פרסום לפני זמן לא רב של חיבור חוכמתי חשוב בשם ספר תחות (The Book of Thoth), המשופע בדימויים ובהאנשות יוצאות דופן.

מתוך המגוון של דימויים ומטפורות האופייניים לספרות החוכמה המצרית בחרתי להתמקד במטפורות הקשורות לפעילויות של לימוד והוראה, שהן נושא מרכזי בה. ההשוואה עם החומר המקראי נועדה לחדד וללבן את השימוש בדימויים בשתי התרבויות ולענות על השאלות הבאות: האם תחומי החיים שמהם שאובים הדימויים בשתי הספרויות חופפים? האם קווי הדמיון המשתקפים בדימויים הם טיפולוגיים, כלומר כלליים, או מעידים על מגע או השפעה של תרבות אחת על רעותה? האם ניתן לזהות מאגר תרבותי משותף שממנו נלקחו הדימויים?