קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Join them Together One to Another ... and They Shall Become One”: Collation and Editing of Rabbenu Tam’s Responsa

ר` יעקב בן מאיר מרמרו, המוכר יותר בכינויו `רבנו תם`, השיב תשובות הלכתיות ופרשניות לשואלים רבים שפנו אליו מאיזורים שונים באירופה. באוסף תשובותיו שבספר הישר נשמרו כמה עשרות מתשובותיו בשעה שיותר ממאתיים אחרות מפוזרות בין חיבורים שונים, חלק מהם בדפוס וחלק אחר בכתבי יד. תכנית מחקר שזכתה למימון מקרן ISF, שמה לה למטרה לאסוף את תשובותיו המפוזרות ולהכינן לפרסום במהדורה ביקורתית.

מחקר התשובות גילה מידע חדש ביחס לגבולותיהן ושלמותן של תשובות רבות והצביע על קשרים ספרותיים בין תשובות שונות עד לצירופן לרצף אחד. בכמה מקרים צירוף התשובות זיהה את נמענן ותרם רבות להכרת אופי הקשרים של רבנו תם עם חכמי ארצות שונות. בנוסף, הרכבת חלקי תשובה שפורקו בידי עורכים שונים משקפת ומבהירה את שיטת העריכה של `ספר הישר` – חלק החידושים וחלק התשובות גם יחד; חלקי תשובות נותקו ממקומם המקורי ושובצו לפי נושא כאשר נמען הפסקה והקשרה המקורי טושטשו ואף נמחקו.

בהרצאה נציג דוגמאות של תשובות שעברו פירוק וטשטוש ואת החידושים העולים מהבניית התשובות למצבן המקורי תוך הצגת כלים ומסקנות שעלו במהלך העבודה.