The 18th World Congress of Jewish Studies

Traditions of Rabbinic Personal Behavior: Rabbinic Culture through a New Lens

בספרות חז״ל נמצאות מאות רבות של מסורות המתארות התנהגויות יומיומיות והרגלים שגרתיים של החכמים. המסורות מופיעות בכל רבדי ספרות חז״ל ומשולבות תדיר בדיונים הלכתיים או בדיונים אודות נורמות התנהגות. בהרצאה זו אראה כיצד המסורות מספקות נקודת מבט חדשה להערכת תרבות הלימוד והפרקסיס של החכמים, לבחינה מחודשת של תופעת ההלכה, ולמיקום החכמים בהקשר הרחב יותר של התקופה הקלאסית ושלהי העת העתיקה.