קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Diverse Forms of Integration: Rabbinic Law within its Roman Context

השוואה שיטתית בין ספרות ההלכה התנאית לבין ספרות החוק הרומי מצביעה על תרומתו של המחקר ההשוואתי לגיבושם של תחומי ההלכה השונים. מחקרים קודמים הצביעו באופן ספוראדי על הקבלות ונקודות דמיון שונות בין המערכות המשפטיות, אך לא היה בממצאים אלו בכדי לספק הערכה כוללת של התופעה. על מנת להעריך את המימדים השונים שבהם השפיעה הסביבה המשפטית האימפריאלית על היצירה התנאית נדרש מבט משווה בין תחומים הלכתיים שונים, ואפיון היחס המשתנה בין היצירה התנאית לבין החוק הרומי ומערכות משפטיות אחרות. עם השלמתו של החלק הראשון בפרוייקט השוואתי זה, שיעלה לרשת בקרוב ויאפשר ללומדים ללמוד את ההלכה התנאית על רקע מקבילותיה, אנו יכולים כעת להעריך את סוגי הזיקות, ואת ההבדלים בין התחומים.

ברמה אחת ניתן להבחין בין מקרים של אימוץ שיח משפטי רומי ובין ניסיונות להציע חלופה לשם סיפוק זהות משפטית ייחודית ליהודים או סמכות נבדלת לחכמים העוסקים בכך. במקביל, ישנם הבדלים בין תחומים בעלי אופי ציבורי, כגון תחום המעמד האישי, המעסיק גם את רשויות השלטון ולפיכך יש להתאימו לעקרונות המוכרים בסביבה החברתית, לבין הסדרים פרטיים בין אנשים, שעשויים לשמר מסורות מקומיות וייחודיות. גם במקרה של ממשק עם שופטים רומים הם עשויים לאשר נהגים אלו. אך גם כאשר התוכן המשפטי הוא ייחודי ניתן לזהות סימנים להתאמה של ההלכה התנאית לספרות החוק הרומי, בין בדרך ארגון הנושאים ובין אם בעקרונות המשפטיים העומדים ביסודם. תושבי הפרובינקיות נחשפו למערכת המשפט הרומית בערוצים שונים, ומידת ההזקקות אליה השתנתה בין הקשרים שונים. הבחנות אלו משתקפות במגוון מקורות מן האימפריה הרומית, והן עומדות ביסוד הזיקה המורכבת בין התחומים השונים של ההלכה התנאית לבין החוק הרומי.

בהרצאה זו אבקש למפות את מנעד הזיקות, תוך הדגמת תרומתו של מאגר המקבילות של ספרות חז"ל והחוק הרומי. מעבר להשוואות הנקודתיות שמרכיבות את המאגר, הארגון שלהם לפי נושאים ומקורות מאפשר לחשוף מגמות ותופעות מרכזיות בתחומי ההלכה השונים.