The 18th World Congress of Jewish Studies

“To the Outer Court”: The Women’s Court and its Chambers in Mishnah Middot

`עזרת הנשים` הוא כינויו של מרחב תחום, הצמוד אל העזרה העיקרית של בית המקדש. כינוי זה מופיע בתיאורי המקדש ההרודיאני של יוספוס פלביוס ובתיאורי המקדש בספרות חז"ל. עם זאת, בגלל הבדלים בין שני המקורות ואף בתוך תיאוריו של יוספוס, קשה לקבוע את צורתו ההיסטורית של המתחם הזה וייעודו, ואף לא ברור האם היה מיועד רק לנשים או אף לנשים.

בהרצאה זו אתמקד בעיצובה של עזרת הנשים במשנת מידות, ובייחוד בארבע הלשכות שהיו בארבע פינותיה של עזרת הנשים ובתפקידיהן. טענתי העיקרית היא כי בתיאור הלשכות, שהוא ייחודי למשנה ואיננו מופיע אצל יוספוס, המשנה עיצבה מרחב שקלט אל תוכו מסורות אדריכליות והלכתיות, אותן ביקשה המשנה להרחיק מן המקדש עצמו.

עניין זה מתברר מתוך השוואה לתיאורים אחרים בספרות חז"ל, שם מיוחסים חלק מהלשכות או חלק מהשימושים שלהן למקומות אחרים במקדש, הקרובים יותר אל חלקיו הפנימיים. תיאורים מקבילים אלה פותחים צוהר אל תפיסות חלופיות של הארכיטקטורה המקדשית שהילכו בעולמם של התנאים. המשנה השתמשה, אם כן, במסורות טקסטואליות קיימות ועיבדה אותן באופן שיתאים לתפיסתה.

על כיוון זה מצביע גם השימוש הגלוי והסמוי של המשנה בתיאורי מקדש מקראיים, הלקוחים בעיקר מיחזקאל ומנחמיה. נראה כי המשנה מבקשת מצד אחד לתת מקום למסורות אלה, ובכך להדגיש את המשכיותו ורציפותו של המקדש שהיא מתארת, ומצד שני להציב אותן במקום חדש המתאים לתפיסותיה ההלכתיות.

עזרת הנשים המשנאית היא אפוא מרחב שיש לו כנראה שורשים היסטוריים במקדש ההרודיאני, אולם עיצובו במשנה הוא תהליך המתרחש בעיקר בשדה הטקסטואלי, תוך עיבוד ופירוש מחדש של מסורות קדומות לאור עולמה ההלכתי והרעיוני של המשנה.