The 18th World Congress of Jewish Studies

Meta-Halakhic and Educational Considerations in Rabbi Yuval Cherlow’s Halakhic Rulings

בהרצאה זו אדון במשנתו ההלכתית של הרב שרלו, ובאופן שבו היא משקפת את המתח שבין ההלכה והמסורת לבין המציאות הפוסט- מודרנית שבה אנו חיים.

רקע

שיקולים מטה-הלכתיים, המכונים גם "שיקולים חוץ הלכתיים", הם שיקולי פסיקה שאינם מופיעים בספרות ההלכה הפורמאלית. לרוב, שיקולים אלה מנמקים פסיקה שאין לה תקדים משום שמדובר בפסיקה בסוגיה חדשה. פסיקה זו תהיה מושפעת גם מהאידיאולוגיה של הפוסק וממטרותיו החינוכיות, כפי שהן מוצגות בכתביו השונים.

השימוש בשו"ת המקוון נעשה שכיח בעיקר בקרב הדור הצעיר בחברה הדתית-לאומית ובחברה המסורתית. בשו"תים המקוונים מועלות שאלות אקטואליות. בשאלות אלה קיים פוטנציאל חיכוך בין ההלכה והמסורת לבין המציאות הפוסט-מודרנית שבה אנו חיים, כגון: בילוי בשעות הפנאי, זהות מינית וכדומה.

הרעיון המרכזי

בהרצאה זו אדון בדרך ההתמודדות הייחודית של הרב יובל שרלו עם המתח בין המציאות להלכה. אציג את העקרונות והערכים המרכזיים בהגותו הדתית, כפי שהם עולים מספריו וממאמריו, ואראה כיצד הוא מיישם אותם הלכה למעשה בתשובותיו ההלכתיות בשו"תים המקוונים.

ההרצאה תתמקד בהצגת דרך חדשה בניתוח פסיקותיו של הרב שרלו, וזאת על פי המתודה הפסיכולוגית-חינוכית "הבניה קוגניטיבית מחודשת" – מתודה טיפולית המאפשרת לאדם לבחון ולהבנות מחדש את מערכת האמונות והפרשנות שלו את המציאות.

תרומתו של המחקר

הרצאה זו תציג בקווים כלליים את עבודת הדוקטור שלי. עבודה זו מבקשת לתרום להרחבת המחקר העוסק בשיקולים המטה-הלכתיים, תוך שילוב המתודה של "הבניה קוגניטיבית מחודשת" עם המודל של לם המאפשר לבחון גם את השיקולים החינוכיים בפסיקת ההלכה. מתודות אלה יכולות לשמש ככלים נוספים לבחינת שיקולים מטה-הלכתיים אצל פוסקים אחרים כמו כן לתרום להבנת הגותו ופסיקת ההלכה של הרב שרלו בהקשרים בהם הוא פועל.