קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A New Interpretation of Mishnah Peah 5:1 in Light of the Book of the Covenant of Damascus

במשנה פאה א,ה נאמר: "...הרוח שפזרה את העמרים עומדין אותם כמה לקט ראוייה לעשות נותן לעניים רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לעניים כדי ניפלה". משמעות מונח זה הוסברה אל נכון על ידי פרשנים וחוקרים שמשמעו כמות הזרע הנזרע בשטח מסוים, אך הטעם לדעתו של רבן גמליאל מדוע זהו השיעור שיש לתת לעניים לא הוסבר כל צורכו.

הקושי בהסבר המשנה ניכר מעיון בתלמודים. בתלמוד הבבלי והירושלמי אנו מוצאים שדנים במונח זה שמופיע גם במקום נוסף במשנה בבבא מציעא ואף ששם הם מסבירים מונח זה באופן שנכתב לעיל הרי שלגבי המשנה בפאה הם מציעים באופן מפתיע הסבר אחר למונח זה, ונראה שהסיבה לכך היא הקושי שלהם להסביר את המשנה לפי ההבנה המקובלת של מונח זה.

בהרצאה אבקש לתת פשר למשנה זו ולטעם העומד בבסיסה לאור קטע ממגילת מברית דמשק שעוסק בדיני מתנות עניים ואשר יכול לשפוך אור על משנתנו. לסיום אנסה לברר אם ניתן למצוא קשר בין הדין שמופיע במגילת ברית דמשק לבין פרשנות מקראית־אגדתית לפסוק "זרעו לכם לצדקה" כפי שהוא מופיע בתלמוד הבבלי ובמדרשי אגדה ואם ייתכן ששורשיה של פרשנות זו נעוצים בתפיסות שקיימות כבר בספרות בית שני.