The 18th World Congress of Jewish Studies

A Comparative Study of Two Translations of the Book of Jonah into a Neo Jewish Aramaic

בהרצאה זה נשווה שני תרגומים לספר יונה בארמית-החדשה היהודית של אורמיה וסקיז. התרגום בלג יהודי אורמיה הועלה על הכתב בארץ בידי חכם חיים ישורון, יליד העיר אורמיה שבאזרבייג`ן האיראנית. להג זה מייצג את קבוצת הלהגים הצפון-מזרחית –להגים אשר דוברו באזור אזרבייג`ן האיראנית ובאזור הסמוך בתורכיה; התרגום בלג יהודי סקיז הועלה על הכתב בארץ בידי מר יוסף חיים ירושלמי, יליד העיר סקיז שבכורדיסטן האיראנית. להג זה מייצג את קבוצת הלהגים הדרום מזרחית, אשר דוברו באזור כורדיסטן האיראנית ובאזורים הסמוכים בעיראק.

לשון התרגומים היא ספרותית במהותה. היא כוללת מילים או משמעים ארכאיים שלא נשתמרו בלשונות הדיבור, רכיב עברי ויסודות של מדרש, בין שמקורם בתרגומים ארמיים או בפרשנות מסורתית ובין שמקורם במסורת של פרשנות דרשנית מקומית. יש הרבה מן המשותף בשני התרגומים שלפנינו, אך גם הבדלים בשל קירוב הטקסט המתורגם אל הלהג המקומי. מלבד ההבדלים הדיאלקטיים, ולמרות מידה מסוימת של מסורת משותפת, קיימים גם הבדלים מיוחדים בין המסרנים השונים. הבדלים אלה תלויים במידה רבה במידת הלמדנות של המתרגם, אך יש גם כאלה היונקים ממסורות פירוש שונות, או מקריים לגמרי. בהרצאה ננסה לעמוד מעט על המשותף ועל השונה בין התרגומים שלפנינו.

לסיום, תרגום ספר יונה מהווה נדבך צנוע בחשיפה ובתיעוד של הספרות שתורגמה לארמית-החדשה היהודית מן העברית.

רשימת מקורות

ישורון, חיים. "ספר יונה – הפטרת מנחת יום כיפור", הפטרות השנה בארמית קלה. חולון תשמ"ו, עמ` 169-166.

ישראלי, יפה. הארמית החדשה שבפי יהודי סקיז (דרום כורדיסטן), חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, בהדרכת הפרופסור גדעון גולדנברג, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1998.

חאן, ג`פרי. הדיאלקט היהודי הניאו-ארמי של אורמי, פיסקטאווי, ניו ג`רזי: Gorgias 2008