The 18th World Congress of Jewish Studies

Teaching for Understanding: Teaching Bible Through Big Ideas

מערכות חינוך בעולם בוחרות לבנות את תכניות הלימודים שלהם סביב רעיונות גדולים, מתוך הבנת חשיבותם כמחוללי הלמידה. רעיונות גדולים מסתכלים על התוכן הנלמד מנקודת מבט רחבה יותר המאפשר לחלץ מן התוכן הנלמד את עיקרו ובמקביל לחבר אותו לתכנים מהותיים נוספים. בכך מאפשרים הרעיונות הגדולים ארגון ידע בתוך ובין תחומי דעת, ויוצרים הבנה מעמיקה של הלומד והתעניינות בקשר שבין הרעיונות, בין התכנים הנלמדים ובין מציאות החיים.

ההתמודדות של תלמידים עם עולם התנך ושפתו עשויה לעורר ניכור וריחוק, הפרטים המרובים והצורך בפרשנות מילולית, עשויים לכסות על המגמות הערכיות והחינוכיות של הכתובים. הוראה ולמידה סביב רעיונות גדולים נועדה לסייע למורים לבנות את הקשר הלמידה של פרקי התנך בתוך עולמות משמעותיים ללומד ומתוך כך לחולל הבנה ולהאיר את המציאות ואת התנך באור משמעותי וקיומי. בהרצאה נבחן את תהליך בחירת הרעיון הגדול לפרקי הלימוד, את השלכות ההוראה והלמידה סביב רעיון גדול על הלימוד ואת מעלותיה ואתגריה בהכוונת מורים להוראה