The 18th World Congress of Jewish Studies

Multi-Text Manuscripts: The Readers of Isaac of Corbeil’s Semak and Ashkenazi Religious Culture

בהרצאתי אבחן כתבי יד של הסמ"ק, חבור הלכתי קצר ונגיש שתפוצתו הייתה רבה, כדי ללמוד על זהות קוראיו של ספרו. המתודה בו אשתמש יהיה בחינת כתבי יד של הספר שמועתקים ביחד עם יצירה נוספת, כתבי יד מרובה חיבורים (multi-text codices). מתוך בדיקת "שכניו" או אם תרצו ה-fellow travelers של הסמ"ק בקודקס נוכל ללמוד על התעניינותם ועל הפרופיל התרבותי של מזמיני הספר. הבדיקה תתמקד בספרים שהועתקו באזורי התרבות של אשכנז וצרפת ותצטמצם לשנים 1290-1350. באמצעותה של בדיקה זו אבקש לחשוף גם היבט כללי יותר של עולמם הדתי של יהודי אשכנז וצרפת בתקופה זו.