The 18th World Congress of Jewish Studies

Research Capabilities of the “Targums WordMap” for Text-Critical Study of the Torah

לאחרונה השלמתי את השלב הראשון של פרוייקט אקוויולנט (בתמיכת הקרן הלאומית למדע, מחקר 1046/16) בהשקת כלי מחקר דיגיטלי לחקר תרגומי התורה הארמיים – The Targums WordMap . כלי זה שוכן בתוך אקורדנס ומציע למשתמש אפשרויות לשאול שאלות מחקר אשר עד היום לא היו ניתנות למענה מקיף ומדויק.

בהרצאתי אציג שלוש יכולות של ה-Targums WordMap:

1. סינופסיס אלקטרוני מלא עבור כל מלה בתורה ובתרגומיה.

2. יצירת מאגר אקוויולנטים בין תורה לתרגום או בין תרגום לתרגום.

3. קשר אקוויולנטי בין טקסטים שונים כפרמטר לחיפוש אלקטרוני.

כל אחת משלוש יכולות אלו לבדה היא חידוש בפני עצמו. שלוש היכולות יחד תאפשרנה מחקרים מקוריים ומקיפים על התרגומים הארמיים באופן שיכול לעצב את פני המחקר למשך השנים הבאות.