The 18th World Congress of Jewish Studies

To Treasure Life: On the Self-Consciousness of R. Isaac ben Shmuel of Acre in Otsar Hayyim

דמותו של ר` יצחק דמן עכו היא מן המרתקות בין מקובלי ימי הביניים, וחידת עולמו העשיר, המגוון ורב הפנים ממשיכה להפליא לומדים וחוקרים. חיבורו `אוצר חיים`, כשמו כן הוא, `אוצר` רחב ומגוון של נושאים ועניינים המשקף את ה`חיים`, חייו של ר` יצחק דמן עכו. מחשבות, חלומות, דרשות, סיפורים, חוויות וחזיונות שבהם בא לידי ביטוי עולמו הצבעוני והמסעיר של מקובל רב פנים זה. כתיבתו של חיבור זה, המורכב ממאות פסקאות שונות ומגוונות בתכנן, נמשכה שנים רבות ונראה כי לוותה את חייו של ריד"ע ויש בה ממד יומני ואוטוביוגרפי. ניתן לראות את אוצר חיים כחיבור פרגמנטארי, אקלקטי, ובלתי אחיד באיכותו, שמתוכו אפשר לשלות `פנינים`, כפי שעשה המחקר עד כה. מתוך קריאה רציפה בחיבור במהלך ההדרתו לקראת הוצאתו לאור מתגלה תמונה שונה. בהרצאתנו נבקש לעמוד על התודעה העצמית המשתקפת מבין שיטיו של חיבור זה. תודעה שיש בה תפיסת כוליות מיוחדת היוצרת תנועת רצף בין שינה לערות, קודש לחול, עיון וחוויה ועוד. ננסה לעמוד על מאפייניה הייחודיים של תודעת רצף כוללת זו, ולהצביע על משמעותה כמבנה עומק שמתוכו ניתן להבין באור חדש נדבכים מרכזיים ביותר בעולמו וביצירתו של ר` יצחק דמן עכו. תודעה זו עומדת בבסיס שיטתו ההרמנויטית המיוחדת `נסאן`, ומהווה מפתח להבנת תפיסותיו התיאוסופיות, ולמיפוי הפרקטיקות המיסטיות האופייניות לו. היא רמוזה בין שיטי המילון הפרטי של ריד"ע הכולל מונחים וראשי תיבות הייחודיים רק לו, ומאירה באור חדש את יחסו הסינתטי לתפיסות קבליות ופילוסופיות שונות. יותר מכל ננסה להבין דרכה את מהותו של החיבור `אוצר חיים` ואת הרוח הייחודית המפעמת בו, בצלם דיוקנו של אהיד"ע – `אני הצעיר יצחק דמן עכו`.