קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Ḥelek HaDikduk and the Versions of the Ancient Tijan in the Thought of Rabbi Yiḥye Qafiḥ

הרב יחיא בן הרב יוסף צַאלח, הידוע בכינויו מהרי"ץ (המאה ה-18) היה מגדולי רבני תימן. הוא חיבר ספרים רבים, וזכה שהם נפוצו בין יהודי תימן. אחד מחיבוריו הוא "חלק הדקדוק", שלמעשה הוא אוסף הערות קצרות למילים נבחרות על פי סדר הפסוקים. חלק נכבד מהערותיו הן העתקות ממקורות שונים (רובם מקורות חוץ תימניים), ורבות מהן עוסקות בנוסחאות התיגאן הקדומים שהיו לפניו.

כמאה שנים אחרי מהרי"ץ חי ופעל הרב יחיא קאפח (1850–1931), המכונה בפי תלמידיו "הישיש". הוא היה מגדולי חכמי צנעא. הרב קאפח ייסד את תנועת "דור דעה", ונשא את דגל השיבה למסורת תימן הקדומה, מתוך רצון להחזיר את עטרת מסורת תימן ליושנה. בין שלל פעולותיו עסק הרב יחיא קאפח בהצלת כתבי יד עתיקים, ומהם דלה נוסחאות קדומות. הרב קאפח שהכיר בערכן של המסורות הקדומות והאבודות האלה, טרח להחיותן בקרב שומעי לקחו, ואלה הנציחו אותן בהעתקותיהם והרגילו את לשונם בהן.

מלאכת איסוף הנוסחאות הקדומות התמקדה בעיקר בתרגומי המקרא: תרגום אונקלוס לתורה, תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות ותפסיר רב סעדיה גאון; בנוסחאות לשון המשנה והתפילה, בנוסח המדויק של חיבורי הרמב"ם ועוד. נוסחאות מיוחדות אלו נשמרו בפיפיות תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרב קאפח עד דורנו. ואולם באופן מפתיע הוא לא נתן את דעתו כלל לנוסחאות המקרא. בקרב חוג תלמידיו לא נשמעה אף נוסחה ייחודית בקריאת המקרא, שאבדה במשך השנים והוחייתה רק על ידי הרב הנערץ.

מוקד ההרצאה בשאלת יחסו של הרב יחיא קאפח לנוסח המקרא ולהערות מהרי"ץ. לשיטתו של הרב קאפח מתבקש היה שהוא ותלמידיו יאמצו את הנוסחאות של התיגאן הקדומים ובכלל זה הכרעותיו של "חלק הדקדוק", וכדרך שנהג בנוסחאות התרגום המונצחות ב"חלק הדקדוק". והינה מסתבר שמסורת הרב יחיא קאפח בקריאת המקרא תואמת במקרים רבים דווקא את הנוסחאות המזוהות עם "נוסח הדפוסים המשובש", גם את אלה שדחה מהרי"ץ.

בהרצאה שלפנינו נחשוף לראשונה דברים שכתב הרב יחיא קאפח בעניין, ונציג הערות על סדר המקרא שכתבו תלמידיו בשמו וטרם פורסמו. אף נביא רשימות קצרות של נכדו, הרב יוסף קאפח, העוסקות בנוסחי המקרא, ובעזרת כולם ננסה לעמוד על סיבת הימנעותם של הרב יחיא קאפח וממשיכי דרכו מההתחקות על נוסח המקרא הקדום שהיה בתימן והתעלמותם מהנוסחאות שקבע מהרי"ץ ב"חלק הדקדוק".