The 18th World Congress of Jewish Studies

Conceptualizing the Tanhuma–Yelammedenu from the Perspective of Cultural Studies

בהרצאה זו אני רוצה להציג את "מקרה התנחומא" במונחים של לימודי תרבות. עבודה רבה וטובה נעשתה בתחום תיאור "תופעת התנחומא", אך תיאורים אלה זכו גם להתנגדויות מסוגים שונים. הכרות עם מונחים מתחום לימודי התרבות המתארים תהליכים ותופעות תרבותיות תעזור להבין שתופעות הקשורות בתנחומא - כמו השאלה עד כמה החומר התנחומאי הוא "רבני" או לא, באיזה הקשר הוא נוצר, איך לאפיין אותו ביחס לספרויות יהודיות מוכרות אחרות, וכיוצ"ב - יוכלו להתמשג כתופעות תרבותיות המוכרות מחברות אנושיות כלליות.