The 18th World Congress of Jewish Studies

The Mysteries of Metatron in Otzar Hayyim of R. Isaac of Acre

סוד דמותו המסועפת והרב גונית של הארכי-מלאך מטטרון היא אחת מהחידות הגדולות בתולדות הקבלה היהודית בפרט והמיתוס היהודי בכלל. זיקותיה המורכבות לדמותו של חנוך בן ירד, והופעותיה בספרות חז"ל וביתר שאת בספרות ההיכלות אמנם נחקרו באופן מקיף ומעמיק, אולם פרקים חשובים בהתפתחות דמותו של מטטרון בקבלת ימי הביניים נותרו עדיין עלומים.

אחת מן היצירות החשובות העוסקות באופן מקיף ומעמיק בדמותו של מטטרון הוא הספר אוצר חיים לר` יצחק דמן עכו [ריד"ע], אשר בו מקבל מטטרון מקום מרכזי ובולט בשיטתו ההרמנויטית (המכונה נסא"ן), במיסטיקה הייחודית לו, ובמיוחד בממדים המיתיים-משיחיים של תורותיו. בעיצוב דמותו של מטטרון, הושפע ריד"ע מתפיסות קבליות שונות, ובהם כתבים מחוגי חסידות אשכנז, ספר האורה לר` יעקב בן יעקב הכהן בקסטיליה ועד לתורותיו של ר` אברהם אבולעפיה. שאלה מרכזית שטרם נפתרה במלואה היא זיקתו הסבוכה לספרות הזוהר ולדמותו של מטטרון בספרות זו, ביחוד בחטיבת הרעיא מהימנא, אשר בדומה לריד"ע (ולמקורות קבליים נוספים שהושפעו מקבלת אשכנז), מתואר בה קרבה רבה, ולעיתים אף זהות, בין דמותו של מטטרון לדמותו המשיחית של משה (המופיעה לרוב באוצר חיים בצורת ראשי תיבות: מש"ה = מ`טטרון ש`ר ה`פנים).

הרצאה זו תעסוק במופעיו השונים והמגוונים של המלאך מטטרון באוצר חיים לריד"ע, בתקווה לפתוח צוהר נוסף לאחד מן הפרקים המעניינים בתולדות התפתחות מיתוס מטטרון ביהדות.