The 18th World Congress of Jewish Studies

Catholics in the Eyes of Orthodox Jews in Hungary

תקופת המונרכיה האוסטרו-הונגרית (1918-1867) היתה תקופה טובה מאוד בחיי הקהילה היהודית בהונגריה. בתקופה זו נהנו יהודי הונגריה מזכויות ותנאים שמעולם לא זכו להם. האליטה הליברלית השלטת ראתה ביהודים חלק מהאומה ההונגרית בעקבות מעורבותם העמוקה בקידומה הכלכלי, התרבותי והלאומי של המדינה. יחסה של ההנהגה, למרות קיומה של דחייה חברתית, הביא להתקרבות בין היהודים לשכניהם הנוצרים ולאווירה רגועה ושלווה. במקביל עברו היהודים תהליכי מודרניזציה משמעותיים, שהתבטאו בפתיחות לעולם הסובב ובפיתוח יחס חם ואוהד לעם ההונגרי לשפתו ולתרבותו. כל אלה השפיעו בין השאר על יחסם לנצרות. אורתודוקסים רבים ראו את עצמם בנים נאמנים לאומה ההונגרית והביעו דעות מאוד חיוביות על אופיו, סגולותיו ואף על דתו של העם ההונגרי, וזאת למרות ההסתייגות המסורתית רבת השנים מהנצרות ומהנוצרים. ואכן בשנות המונרכיה הטובות חושפים המקורות הרבניים יחסי קירבה מפויסים שמאפיינים את אווירת התקופה. לאחר מלחמת העולם הראשונה שקעו המגמות הליברליות, התמיכה של ההנהגה פסקה, ומצב היהודים הידרדר באופן משמעותי. התחזקה תפיסה אקסקלוסיבית שהאומה ההונגרית היא אומה נוצרית, והיהודים אינם חלק ממנה. קואליציה של נוצרים ואנטישמים הפיצה את רעיונותיה והכנסיות הנוצריות, בעיקר הכנסייה הקתולית, מילאו תפקיד מרכזי בהתחזקותה של האנטישמיות. למרות זאת המשיכה, ואף גברה, מגמה של כתיבה אורתודוקסית על נוצרים, בעיקר קתולים, בנימה אוהדת. הקתולים נראו לאורתודוקסים דומים להם – גם הם נאמנים למסורת הישנה והמקורית ונאבקים עליה מול מחדשים ומתקנים למיניהם. השמרנות הקתולית נראתה משענת נוחה אל מול ההקצנה הכללית, ונוצרה תחושה כי מסתמנת התקרבות בין הציבור היהודי ובין העולם הנוצרי־קתולי. החל משנות השלושים ראו היהודים האורתודוקסים המודרניים בקתולים ערך מוסף כמבצר נגד המגמות האנטי־דתיות של הקומוניזם והנאציזם. כל אלה הביאו את האורתודוקסיה המערבית לביטויים של קירבה רגשית ואהדה לקתולים. מגמה זו הגיעה לשיאה בסוף שנות השלושים כאשר עלה הרעיון להקים חזית משותפת עם הקתולים למלחמה באנטישמיות. הסטייה ממסורת ארוכת שנים של ריחוק וחשדנות, ובחינה מחודשת של העמדות, מצביעות על רוחה המודרנית של אותה אורתודוקסיה. ההרצאה תתמקד בתיאור התופעה ובניסיון לחשוף את מניעיה.