קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Ontological Structures in Early Kabbalah and their Philosophical Precedents

תפיסות מרכזיות בקבלה הקדומה, הן בתחום האונטולוגיה הן בתחום האפיסטמולוגיה, עוצבו בהשראתן של תפיסות פילוסופיות. כך למשל, אבני היסוד של מערכת הספירות והעקרונות שעל פיהם היא מאורגנת נעוצים במידה רבה בתבניות פילוסופיות. מעֵבר לשאלת הרציפות הרעיונית החל בהגות היוונית העתיקה ועד הקבלה הקדומה, העיון בתבניות המשותפות לפילוסופיה ולקבלה עשוי לתרום להבנה עמוקה ומדויקת יותר של תפיסות קבליות. בהרצאה זו ייבחנו תפיסות קבליות שהתפתחו תוך אימוץ של תפיסות פילוסופיות על רקע תקדימיהן בפילוסופיה היוונית העתיקה ובפילוסופיה המוסלמית והיהודית של ימי הביניים. תבניות מטפיזיות שונות המופיעות בטקסטים קבליים ואשר מקורותיהם בספרות הפילוסופית ימוקמו בהקשר ההיסטורי והרעיוני שבו הן צמחו.