The 18th World Congress of Jewish Studies

“And There was Love and Harmony between Them”: On Social and Human Consciousness in the Rulings of the Maharshadam

שאלוניקי במאה ה16 היתה במרכז ההיווצרות של העולם היהודי החדש אחרי גירוש היהודים מחצי האיברי. לעיר הנמל החשובה הזאת זרמו בתחילת המאה ה16 קהילות יהודיות רבות ותוך שנים ספורות נוצרה תופעה חדשה יחסית, קהילה המורכבת מקהלים שונים של מהגרים.
האקלים החברתי, הכלכלי וההלכתי הזה הצמיח שורה של תלמידי חכמים ופוסקים שהשפעת פסיקותיהם יצרה תמורות המורגשות עד היום בעולם היהודי. אחד מהבולטים בחכמי שאלוניקי בתקופה זו היה המהרשד"ם- רבי שמואל די מדינה, בן למשפחה של מגורשים שהפך להיות גדול חכמי העיר בתקופה זו.
ארז לוזון יציג את גישתו ההלכתית קהילתית של המהרשד"ם דרך סקירה של סדרת שאלות ותשובות בחלק אבן העזר העוסקות במקרים בהם נשים בחרו להתקדש לגבר אליו הם נקשרו באופן רומנטי, לעיתים אף בסתר, בניגוד לרצון ההורים ו\או הקהילה ולמצבי הספק המורכבים שנוצרו כתוצאה מכך.
דרך השוואה של תשובות המהרשד"ם לתשובות של חכמים בני זמנו שעסקו באותם הסוגיות וניתוח הלכתי וספרותי, נציג את התודעה המנהיגותית הנותנת משקל משמעותי לשאלות אישיות וקהילתיות בתוך המשא ומתן ההלכתי.