The 18th World Congress of Jewish Studies

The Curtains of the Tabernacle and Jerusalem Temple—and of the Synagogue

איפיוניהן ותפקידיהן של הפרוכות של המשכן ושל המקדש יזהוהו ויוגדרו. רבים מן העיצובים והשימושים של פרוכות המתקיימים בבית הכנסת יסודם במֶחְוָה אל המשכן והמקדש, בדומה להיבטים אחרים במבנה ותיפקוד בית הכנסת בכלל ובתפילה. ייוצגו מקורות מן המקרא ומן הספרות הרבנית אשר עשויים לשפוך אור של משמעות על כל אלה.