קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Comitative Syntagms in Genesis as Linguistic Markers in Biblical Texts

סמן לשוני הוא צירוף לשוני חלופי המצוי במקום הצירוף הלשוני הרגיל. הסמן הלשוני מצוי בטקסטים מקראיים מסוימים והוא אינו נמצא בטקסטים מקראיים אחרים. בהרצאה זו אתמקד בסינטגמות קומיטטיביות המשמשות כסמנים לשוניים, ואראה כי יותר מ 90% מהיקרויות סמנים אלה מצויים בספר בראשית בטקסטים הנושאים את שם אלוהים בלבד. דבר זה אינו דבר של מה בכך, אולם בהרצאה זו אתמקד בעובדות הלשוניות בלבד ולא אתייחס לתפישות הקלאסיות של חלוקת ספר בראשית למקורות אלוהיים או למקורות יהוויסטיים כבהשערת התעודות. בהרצאה זו ארצה להוכיח את קדימותם של הסמנים הלשוניים האלה ואת זיקתם ללשון הכנענית. נתינת תוקף לעובדות תוכיח כי בספר בראשית קיימים טקסטים `כנעניים יותר` ו`כנעניים פחות`, ואלה ה`כנעניים יותר` מזוהים עם שם אלוהים. מעקב אחר הסמנים הלשוניים האלה עד לספרים המאוחרים חושף ממצאים מרתקים, המצביעים על התפתחות כרונולוגית ועל נרטיב הכתוב בלשון מקראית צפונית.