The 18th World Congress of Jewish Studies

The Face of God and the Ark of God: Seeing and Danger in the Desert and the Sanctuary

התפיסה שאדם הזוכה לראות את האל מסתכן במוות באה לידי ביטוי בכתובים רבים במקרא, וביניהם דברי האל למשה: "לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת־פָּנָי כִּי לֹא־יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי" (שמות לג, כ). מדוע ראיית האל כרוכה בסכנה? מהו גורם הסכנה המיידי וכיצד הוא פועל? האם הבטה בפני האל אסורה, בלתי מומלצת או בלתי אפשרית? וכיצד ייתכן שאף אחת מהדמויות המקראיות שמסופר עליהן כי ראו את האל לא שילמה על כך בחייה? בהרצאה אדון בשאלות הללו מתוך עיון בכתובים נבחרים בתורה בהקשרם ובסיפורי הארון בספר שמואל, ואציע הבנה מחודשת של תפיסה מקראית זו, הקושרת בין האישיות האלוהית לארון הברית ובין המיתוס על ימי המדבר לריטואל המקדשי.